ภาพ ภาพ RGB ของ สี เทา เป็น โหมด สี สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ไว้ แปด แปด โหมด สี ของ Photoshop

Photoshop สี โหมด สี 8 โหมด คุณ สามารถ สลับ ระหว่าง โหมด เหล่า เหล่า นี้ ได้ โดย ใช้ คำ สั่ง ที่ เหมาะสม จาก เมนูภาพ \ u003e โหมด (โหมด ภาพ \ u003e) พิจารณา ตาม ลำดับ

 • บิต (Bitmap) ฟังก์ชัน ใด ใด ๆ ของ ภาพ สามารถ เป็น สี ขาว ขาว หรือ สี ดำ โหมด นี้ นี้ จะ มี ประโยชน์ เมื่อ พิมพ์ ภาพ บน เครื่องพิมพ์ รวม บาง คุณ ทั้ง การ ได้ รับ คุณ คุณ อย่าง ใน โหมด นี้ ฟังก์ชัน กับ เลเยอร์ ใช้ ตัว กรอง และ การ ตั้ง ค่า ภาพ) นอกจาก นี้ เครื่องมือ วาด ​​ภาพ มี ความ สามารถ จำกัด

  ใส่ภาพในบิต (Bitmap) ก่อน อื่น ต้อง ใส่ ลง ใน โหมดโทนสีเทา (สี เทา) หลังจาก นั้น จะ มี คำ สั่ง สำหรับ การ เลือก โหมด โหมด บิต เมื่อ คุณ เรียก ใช้ หน้าต่าง การ ตั้ง ค่า Conversion แสดง ใน รูป ค่า 3.3

    มะเดื่อ 3.3 หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าการแปลงภาพเป็นโหมดบิตแมป

  ในหน้าต่างนี้คุณสามารถเลือกความละเอียดของภาพที่ได้ (กลุ่มความละเอียดฟิลด์ป้อนข้อมูล) คุณสามารถเลือกวิธีการตามที่เฉดสีเทาจะถูกแปลงเป็นสีดำและสีขาว นี้จะกระทำโดยใช้รายการแบบหล่นลงที่จะใช้  (ใช้) เมื่อเลือกรายการเทมเพลตผู้ใช้  (รูปแบบกำหนดเอง) คุณสามารถระบุเทมเพลตโดยใช้รายการเทมเพลตผู้ใช้  (รูปแบบที่กำหนดเอง)

 • โทนสีเทา  (ระดับสีเทา) - โหมดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับภาพขาว - ดำ แต่ละพิกเซลจะถูกกำหนดโดยความสว่างเพียงค่าเดียว จำนวนการไล่ระดับสีเป็น 256 (8 บิต / พิกเซล) โหมดนี้มีประโยชน์เมื่อประมวลผลภาพที่ต้องการสำหรับเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ขาวดำ เมื่อคุณถ่ายโอนภาพไปยังโหมดสีเทาโปรแกรมจะขอให้คุณยืนยันการลบข้อมูลเกี่ยวกับสีของพิกเซล

  หากต้องการถ่ายโอนภาพไปยังโหมดสีเทาให้เรียกใช้คำสั่งImage \ u003e Mode \ u003e Grayscale (Image \ u003e Mode \ u003e Grayscale)

 •   เคล็ดลับภาพขาว - ดำบันทึกในโหมดโทนสีเทา (Grayscale) หน่วย พื้นที่ เท่า หน่วย ความ จำ น้อย กว่า ภาพ ที่ ที่ เหมือน กัน ใน โหมด RGB ประมาณ 3 เท่า

 • คู่(Duotone) - ภาพ ถูก สร้าง ขึ้น ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ สี (จาก 1-4 ชิ้น) ที่ ผู้ ใช้ กำหนด สำหรับ แต่ละ สี หมึก จะ คำนวณ การ พึ่งพา ความ หนาแน่น ของ สี ย้อม บน ความ สว่าง ของ จุด ภาพ ใช้ เพื่อ เพิ่ม ขาว ดำ

  การถ่ายโอนภาพไปยังโหมดดูเพล็กซ์ทำได้เฉพาะจากโหมดเท่านั้นโทนสีเทา   (สีเทา) หลังจากเลือกทีมแล้วรูปภาพ \ u003e โหมด \ u003e Duplex ... (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e Duotone ...) รูป โต้ตอบ ที่ แสดง ใน รูป 3.4 ต้องการ ดู ตัวอย่าง ผล การ แปลง ให้ เลือก ช่อง ทำ เครื่องหมายมองเข้าไปด้านใน (Preview)


    มะเดื่อ 3.4 หน้าต่างการเลือกสีสำหรับโหมดดูเพล็กซ์

  จากรายการแบบเลื่อนลงชนิด (ทัวร์) เลือก จำนวน ของ สี ย้อม ที่ จะ ใช้ สำหรับ สำหรับ การ (Monotone - หนึ่ง ย้อม Doutone - สอง สี, Tritone - Quadtone - สี่) จาก นั้น สำหรับ แต่ละ สี (ระบุ ไว้ ใน Ink 1 window, Ink 2 ...) ตั้ง ค่า สี เมื่อ ต้องการ ทำ ทำ เช่น นี้ ให้ คลิก คลิก ที่ สี่เหลี่ยม สี และ เลือก สี ใน กล่อง โต้ตอบ ที่ ปรากฏ ขึ้น ขึ้น ใน การ กำหนด เส้น โค้ง ที่ สอดคล้อง กับ ความ สว่าง ของ คลิก ขาว ขาว ดำ และ สี คลิก ปกติ จะ เป็น เส้น ตรง) และ การ ตั้ง ค่ รูป แบบ ของ ฟัง ก์ ชั่ น ใน กล่อง โต้ตอบ (ดู Fig .. 3.5)


  มะเดื่อ 3.5 การกำหนดความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของสีย้อมสองด้านกับความสว่างของพิกเซลภาพ

  คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเส้นโค้งโดยเลื่อนเมาส์ไปที่ภาพหรือป้อนค่าในฟิลด์ป้อนข้อมูล ค่าอินพุตจะเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นของสีย้อมเมื่อระบุไว้ข้างเขตความสว่างพิกเซล ความสว่างของพิกเซลถูกวางเรียงตามแนวนอนบนภาพเส้นโค้ง

  นอกเหนือจากการเลือกสีย้อมแล้ว (ดูรูปที่ 3.4) คุณยังสามารถปรับแต่งผลของการผสมสีต่างๆได้ (ทำหลังจากพิมพ์งานทดสอบ) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้คลิกปุ่มสีซ้อนทับ (Overprint Colors) Over ใน หน้าต่าง ที่ ปรากฏ ขึ้น ให้ คลิก คลิก ที่ สี่เหลี่ยม สี ที่ จำเป็น จำเป็น ตัวเลข ที่ อยู่ ถัด จาก สี่เหลี่ยม ระบุ ว่า การ ผสม สี ใด ที่ ตรง กับ

 • สีที่จัดทำดัชนี (สี ที่ ถูก จัด ทำ ดัชนี) - ใน โหมด นี้ พิกเซล ของ ภาพ สามารถ สามารถ สี สี ได้ เฉพาะ จาก จำนวน สี ที่ ระบุ ไว้ ใน ตาราง พิเศษ เท่านั้น โหมด นี้ ใช้ เมื่อ บันทึก ไฟล์ ใน รูป แบบ IF PNG

  ในการถ่ายโอนภาพไปยังโหมดสีที่จัดทำดัชนีให้ใช้คำสั่งภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี(ภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี) ขั้น ตอน การ แปลง จะ มี การ กล่าว ถึง ใน ราย ละเอียด ใน ส่วน เกี่ยว กับ การ บันทึก ไฟล์ GIF

 • Rgb Photo โหมด ที่ ใช้ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย แพร่หลาย การ ทำงาน ใน โหมด โหมด นี้ จะ คำนวณ ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ของ ฟัง ก์ ก์ ชั่ น ของ Photo Photo Photo ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ คือ สี ที่ ปรากฏ บน หน้า จอ ดังนั้น เมื่อ เตรียม เตรียม กราฟิก บน เว็บ ซึ่ง เน้น การ ดู ด้วย จอภาพ คุณ จะ ต้อง ทำงาน ใน โหมด GB RGB

  ใน การ ถ่าย โอน ภาพ ไป ยัง โหมด RGB GB ใช้ คำ สั่งภาพ \ u003e โหมด \ u003e RGB (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e RGB)

 • CMYK  - โหมดที่อธิบายกระบวนการของการทำสำเนาสีในการพิมพ์ตัวอักษรได้อย่างถูกต้องที่สุด ดังนั้นจึงใช้ในการจัดทำภาพในการพิมพ์

  ในการแปลงภาพเป็นโหมดนี้ให้ใช้คำสั่งภาพ \ u003e โหมด \ u003e CMYK (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e CMYK) คุณลักษณะ ของ โปรแกรม เมื่อ ทำงาน ใน โหมด นี้ ค่อนข้าง จำกัด

 • ห้องปฏิบัติการ - ใน โหมด นี้ พิกเซล สี จะ แสดง เป็น สาม ส่วน ส่วน ซึ่ง หนึ่ง ใน นั้น (L) หมาย ถึง ความ สว่าง และ อีก สอง สอง Lab ส่วน ก ได้ รับ การ พัฒนา โดย คำนึง ถึง คุณลักษณะ ของ การ การ รับ รู้ ของ มนุษย์ เพื่อ การ ถ่ายทอด เฉด สี ที่ ถูก ต้อง ที่สุด

  ของ โหมด นี้ คุณ จะ ไม่ สามารถ ใช้ ใช้ คุณลักษณะ บาง อย่าง อย่าง ของ Photoshop ของ สามารถ ใน การ แก้ไข ตัวอย่าง เช่น ช่อง ความ สว่าง จะ ในห้องปฏิบัติการ  เรียกใช้คำสั่งภาพ \ u003e โหมด \ u003e แล็บ (Image \ u003e Mode \ u003e Lab)

 • หลายช่อง (Multichannel) - โหมด นี้ ช่วย ให้ คุณ สามารถ แปลง แปลง ภาพ เป็น หลาย ช่อง ทาง ที่ เก็บ ข้อมูล เกี่ยว เกี่ยว กับ สี การ ตั้ง ค่า ช่อง ช่อง ของ ภาพ ให้ที่ คำ สั่งรูปภาพ \ u003e โหมด \ u003e หลาย ช่อง (Image \ u003e Mode \ u003e Multichannel)
 • การ แปลง เป็น สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ช่วย ช่วย ลด จำนวน สี ใน ภาพ ลง เหลือ หรือ 256 หรือ น้อย กว่า นั่น คือ จำนวน สี มาตรฐาน ที่ รองรับ โดย รูป แบบ GIF PNG-8 จน มัลติมีเดีย จำนวน มาก

  เหลือ แปลง เป็น สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ดัชนี ช่วย ลด จำนวน สี สี ใน ภาพ ลง เหลือ หรือ หรือ หรือ น้อย กว่า นั่น คือ จำนวน จำนวน สี มาตรฐาน ที่ รองรับ โดย รูป จน IF IF และ มาก G มาก แอพพลิเคชัน มัลติมีเดีย จำนวน มาก มาก นี้ แปลง นี้ จะ ลด ขนาด ไฟล์ โดย โดย การ ข้อมูล เกี่ยว กับ สี ออก จาก ภาพ

  ใน การ แปลง ภาพ เป็น โหมด สี ที่ มี การ จัด จัด ทำ ดัชนี จะ ต้อง มี 8 บิต ต่อ ช่อง และ อยู่ ใน โหมด RGB grayscale

  1. เลือก ภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี

   หมายเหตุ เลเยอร์ที่มองเห็นได้ทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและเลเยอร์ที่ซ่อนไว้ทั้งหมดจะถูกลบ

   ภาพ ภาพ สี เทา การ แปลง เป็น ไป โดย โดย อัตโนมัติ สำหรับ สำหรับ GB RGB กล่อง โต้ตอบ "Indexed Colors" ปรากฏ ขึ้น

  2. ในกล่องโต้ตอบการจัดทำดัชนีสีให้เลือกตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
  3. ตั้ง ค่า พารามิเตอร์ Conversion

  ตัวเลือกการแปลงสำหรับภาพที่มีการจัดทำดัชนีสี

  ภาพ แปลง ภาพ RGB เป็น โหมด สี ที่ มี การ จัด ทำ ดัชนี คุณ สามารถ ระบุ ตัว เลือก การ แปลง หลาย ๆ ตัว ตัว ได้ (ใน กล่อง โต้ตอบ "Indexed Colors")

  ประเภทของจานสี แปลง ภาพ เป็น สี ที่ ที่ มี การ จัด ทำ ดัชนี ดัชนี ไว้ จะ มี จาน สี สี หลาย แบบ สำหรับ พารามิเตอร์ "Perceptual", "Selective" "Adaptive"แน่นอน สร้าง จาน สี ขึ้น กับ สี ที่ ใช้ ใน ภาพ GB RGB ตัว เลือก นี้ ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อ มี ภาพ ไม่ เกิน 256 สี เท่านั้น เนื่องจาก จาน สี ดัง กล่าว มี สี ทั้งหมด อยู่ ใน ภาพ การ ผสม สี จึง สามารถ ทำได้ระบบ (Mac OS) OS จาน สี เริ่ม ต้น ระบบ ปฏิบัติการ Mac OS 8 บิต ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ การ เลือก สี GB RGB ที่ เหมือน กันระบบ (Windows) 8 จาน สี Windows 8 สี เริ่ม ต้น ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ กับ การ สุ่มตัวอย่าง สี RGB อย่าง สม่ำเสมอเว็บ สี จาน สี 216 ที่ ใช้ โดย เว็บ เบ รา เซอร์ (ไม่ คำนึง ถึง แพลตฟอร์ม) เพื่อ แสดง ภาพ บน จอภาพ จำกัด 256 สี จาน สี นี้ เป็น ชุด ย่อย ของ จาน สี บิต ของ OS OS OS ของ OS OS รา ว์ เซอร์ เมื่อ ดู ภาพ บน จอภาพ จำกัด 256เหมือนกันจาน สี ขึ้น อยู่ กับ การ เลือก สี สี ที่ สม่ำเสมอ จาก RGB cube สีเช่น ถ้า คุณ ใช้ เวลา หก ระดับ สี เว้น ระยะ อย่าง เท่าเทียม กัน ของ สี แดง, สี เขียว และ สี ฟ้า, ผล ที่ ได้ คือ จาน สม่ำเสมอ ของ สี 6 6 6 = จะ สอดคล้อง กับ ก้อน เต็ม รูป แบบ ที่ ใกล้ ที่สุด (8, 27, 64, 125 หรือ 216) และ จะ น้อย กว่า ค่า ที่ กำหนด ไว้ ใน "สี"ท้องถิ่น (perceptual)  สร้างจานสีที่กำหนดเองโดยให้ความสำคัญกับสีที่ดวงตามนุษย์มีความไวมากที่สุดท้องถิ่น (เลือก) ตาราง สี ที่ คล้าย กับ ตาราง Perceptual แต่ท้องถิ่น (ปรับ) ภาพ จาน สี ขึ้น อยู่ กับ การ การ เลือก สี ของ สเปกตรัม สเปกตรัม ซึ่ง มัก พบ มาก ที่สุด ใน ภาพ ตัวอย่าง เช่น สำหรับ สำหรับ ภาพ GB RGB ของ สเปกตรัม สำหรับ การ ควบคุม จาน สี สี ที่ แม่นยำ ยิ่ง ยิ่ง ขึ้น ก่อน อื่น ให้ เลือก ส่วน ส่วน ของ ภาพ ที่ มี สี ที่ ที่ ต้องการ เลือก hopหลัก (perceptual)  สร้างจานสีที่กำหนดเองโดยให้ความสำคัญกับสีที่ตามนุษย์ดูอ่อนแอมากขึ้น ใช้กับไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน มีผลต่อไฟล์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดหลัก (เลือก) Cept ตาราง สี ที่ คล้าย กับ ตาราง Perceptual ความ ความ สำคัญ กับ พื้นที่ ที่ มี มี ขนาด ใหญ่ และ การ เก็บ รักษา สี สี ที่ เข้า กัน ได้ กับ เว็บ โดย เมื่อ ที่ มี นี้นี้ ๆ ไฟล์ ที่ เปิด อยู่ ใน เวลา เดียวกัน มี ผล ผล ไฟล์ ที่ เปิด อยู่ ทั้งหมดประถม (ปรับ)ภาพ จาน สี ขึ้น อยู่ กับ การ การ เลือก สี ของ สเปกตรัม สเปกตรัม ซึ่ง มัก พบ มาก ที่สุด ใน ภาพ ตัวอย่าง เช่น สำหรับ สำหรับ ภาพ GB RGB ของ สเปกตรัม สำหรับ การ ควบคุม จาน สี สี ที่ แม่นยำ ยิ่ง ยิ่ง ขึ้น ก่อน อื่น ให้ เลือก ส่วน ส่วน ของ ภาพ ที่ มี สี ที่ ที่ ต้องการ เลือก hop ้ กับ ไฟล์ หลาย ๆ ไฟล์ ที่ เปิด อยู่ ใน เวลา เดียวกัน มี ผล ต่อ ไฟล์ ที่ เปิด อยู่ ทั้งหมดลงทะเบียน  สร้างตารางที่กำหนดเองโดยใช้กล่องโต้ตอบตารางสี แก้ไขตารางนี้และบันทึกไว้เพื่อใช้ในภายหลังหรือคลิก "ดาวน์โหลด" เพื่อโหลดตารางสีที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ พารามิเตอร์นี้ยังแสดงจานสีแบบปรับตัวในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการดูสีที่ใช้กันโดยทั่วไปในภาพก่อน  ใช้จานสีที่กำหนดเองจากการแปลงก่อนหน้าซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงรูปภาพหลายภาพโดยใช้จานสีที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายจำนวนสี เกิน สามารถ ระบุ จำนวน สี ที่ แสดง (ไม่ เกิน 256 ตัว) โดย ป้อน ค่า ที่ เหมาะสม ใน ฟิลด์ Colors (เดียว) สำหรับ ชุด ข้อมูล Uniform, Perceptual, Selective Adaptive ฟิลด์ นี้ ระบุ ว่า จะ สร้าง ตาราง สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ไว้ อย่างไร สำหรับ Adobe Photoshop พร้อม จะ ยัง คง เป็น 8 บิต พร้อม 256การรวมสีและความโปร่งใส   หากต้องการระบุสีสำหรับตารางสีที่จัดทำดัชนีหรือตั้งค่าความโปร่งแสงของภาพให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:ภาคบังคับ ตัว เลือก สำหรับ การ บังคับ ให้ สี บาง สี สี ให้ รวม อยู่ ใน ตาราง สี "สี ดำ และ สี ขาว" จะ สี ขาว สี สี บริสุทธิ์ - สี หลัก - สี หลัก สี เหลือง สี ดำ และ สี ขาว "Web" จะ เพิ่ม สี เว็บ 216 สี และ "" ให้ คุณ สามารถ เลือก สี ที่ กำหนด เอง เพื่อ เพิ่ม ลง ใน ตารางความโปร่งใส  ระบุว่าพื้นที่โปร่งใสของภาพควรได้รับการบันทึกไว้ในระหว่างการแปลง การเลือกตัวเลือกนี้จะเพิ่มรายการดัชนีพิเศษลงในตารางสีที่ตรงกับสีที่โปร่งใส หากไม่เลือกตัวเลือกนี้พื้นที่โปร่งใสจะเต็มไปด้วยสีเคลือบ (หรือสีขาวถ้าไม่มีการเลือกสีด้าน)การสนับสนุนระบุสีพื้นหลังที่ใช้ในการเติมขอบเรียบที่อยู่ติดกับพื้นที่โปร่งใสของภาพ หากเลือกตัวเลือก "โปร่งใส" ไว้สีที่เคลือบจะถูกนำมาใช้กับขอบเรียบซึ่งช่วยในการผสมผสานขอบกับพื้นหลังของหน้าเว็บที่มีสีเดียวกัน หากไม่ได้เลือกตัวเลือก "โปร่งใส" ไว้สีที่เคลือบจะถูกใช้กับพื้นที่โปร่งใส ถ้าตัวเลือก "ความโปร่งใส" ถูกเปิดใช้งานการเลือก "ไม่" จะสร้างพื้นที่โปร่งใสที่มีเส้นขอบที่คมชัด มิฉะนั้นพื้นที่โปร่งใสทั้งหมดจะเติมสีขาวที่เป็นของแข็ง ตัวเลือกสีพื้นจะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีความโปร่งใสในภาพเท่านั้นสองจิตสองใจ Prec เมื่อ เลือก ตัว เลือก "Precision" ตาราง สี อาจ อาจ ไม่มี สี ทั้งหมด ใน ภาพ หาก ต้องการ จำลอง จำลอง สี ที่ ไม่ ได้ อยู่ ใน ใน ตาราง คุณ สามารถ ใช้ การ ผสม สี การ ผสม ผสม ผสม สี ได้ สาระ สำคัญ ของ มัน มัน คือ การ การ สี ที่ มี ที่ ไม่ ได้ รวม อยู่ ใน ตาราง เลือก ตัว เลือก เลือก การ ผสม ใน เมนู จาก นั้น ป้อน ค่า เปอร์เซ็นต์ระดับ ของ การ ควั่น ยิ่ง ค่า นี้ สูง เท่าใด เท่าใด สี ของ สี จะ มาก ขึ้น เท่านั้น แต่ สามารถ เพิ่ม ขนาด ไฟล์ ได้ เลือก ตัว เลือก ใด ตัว เลือก หนึ่ง ต่อ ไป นี้ไม่  การผสมสีไม่ได้ทำแทนสีที่ใกล้เคียงกับสีที่ขาดหายไปถูกเลือกไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรากฏตัวในภาพของการเปลี่ยนสีที่คมชัดระหว่างเฉดสีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจากการโพสต์โฆษณาสุ่ม วิธี การ แพร่ กระจาย ที่ ที่ ก่อ ให้ เกิด การ ควบ ควบ รวม ที่ มี โครงสร้าง น้อย กว่า กว่า การ ใช้ พารามิเตอร์ "Pattern" "การ ผสม ผสม สี ของ ภาพ ที่ อยู่ ใน ตาราง สี เลือก ตัว เลือก เลือก บันทึก บันทึก สี ที่ แน่นอน นี่ เส้น และ ข้อความ ใน ภาพ บน เว็บแบบแผน  ใช้รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับรูปครึ่งสีเพื่อจำลองสีที่ขาดหายไปในตารางสีสัญญาณรบกวน ให้ คุณ ลด ข้อ ต่อ ตาม ขอบ ของ ของ เศษ ภาพ เลือก ตัว เลือก นี้ หาก คุณ วางแผน วางแผน ที่ จะ ตัด ภาพ เพื่อ ใส่ ลง ใน ใน HTML
    ในการแสดงกราฟิกบนอินเทอร์เน็ตภาพที่มีการจัดทำดัชนีใช้กันอย่างแพร่หลาย ตามที่คุณจำได้สามารถส่งได้ถึง 256 สี ชุดของสีของภาพ (จานสี) จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ร่วมกับภาพและใช้โดยเบราว์เซอร์เพื่อการสาธิต

  ที่ มี การ ทำ ดัชนี จะ ได้ จาก ภาพ ภาพ สี เต็ม รูป แบบ โดย การ ลด จำนวน สี ฉัน จะ ถ่าย โอน ภาพ สี เต็ม รูป แบบ ได้ ถึง ล้าน ดัชนี สี ด้วย การ จัด ทำ ดัชนี 256 สี หรือ ไม่? Othing นี้ มี การ ดำเนิน การ ที่ เรียก เรียก ว่า การ หด หด othing othing othing อักษร อักษร:หลาย จุด ของ สี ต่างๆ ที่ อยู่ ใกล้ เคียง มี มี ขนาด เล็ก พอ ให้ ความ รู้สึก ของ จุด สี "รวม" ความ แตก ต่าง ระหว่าง ภาพ การ พิมพ์ การ จัด ดัชนี เฉพาะ เฉพาะ ใน กรณี แรก แรก ใช้ สี่ สี และ ใน วินาที ที่ 256 Photo Shop สั่ง กล่อง โต้ตอบ Indexed Color ซึ่ง ปรากฏ ขึ้น หลังจาก คำ สั่ง Image / Mode / Indexed Color ... ช่วย ให้ คุณ เลือก หนึ่ง ใน สาม (รูป ที่ 9.2) เลือก สำหรับ ปรับ ให้ เรียบ (หรือ ปรับ สี):

  แบบแผน แต่ละ 16 ล้านสีเกี่ยวข้องกับชุดค่าผสมพิกเซลเฉพาะที่มีอยู่ในจานสีของภาพที่จัดทำดัชนีไว้ ในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดการเลียนแบบดังกล่าวดูเหมือนรูปแบบจากจุดสี

  การแพร่ ด้วยอัลกอริทึมการทำให้เรียบนี้แต่ละพิกเซลจะปรับแต่งทีละภาพ หลังจากเลือกชุดค่าผสมที่เหมาะสมของสีที่จัดทำดัชนีไว้เพื่อแสดงพิกเซลแรกแล้วจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ แทนจะมีการเพิ่มพิกเซลสีซึ่งพร้อมกับสีของภาพก่อนหน้านี้จะให้ค่าที่ต้องการ การดำเนินการนี้จะทำกับพิกเซลทั้งหมดของภาพ การใช้วิธีนี้ทำให้ได้ผลที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่ได้สร้างรูปแบบที่ทำซ้ำซ้ำ ๆ

  รบกวน เช่น iff จะ จะ การ กระจาย แบบ สุ่ม สุ่ม ของ พิกเซล แต่ จะ รับประกัน ได้ ว่า จะ มี รูป แบบ "pattern" ไล่ การ ไล่ สี ระดับ สี และ ข้อ ผิด พลาด ที่ ขอบ ของ ภาพ

  ไม่มีเลย วิธีการเรียบนี้คือการขาดการปรับให้ราบเรียบ ในตัวแปรนี้สำหรับแต่ละสีจะมีการเลือกเฉดสีที่ใกล้เคียงที่สุด นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นำไปสู่การบิดเบือนที่แข็งแกร่งของสีและมีการใช้เฉพาะในกรณีที่จำนวนของพวกเขาเป็นเพียงเล็กน้อยสูงกว่า 256

  มะเดื่อ 9.2 เรียบวิธีการทำดัชนีสี

  1. ไฟล์ l.tif เครื่องบิน

  2. สั่ง สำเนา ของ ไฟล์ โดย ใช้ คำ สั่ง Duplicate ... ของ เมนู Image

  3. เลือก Indexed Color ... จาก รายการ Mode ใน เมนู Image

  4. กล่อง Indexed Color เลือก ปรากฏ ขึ้น ที่ นี่ คุณ จำเป็น จำเป็น ต้อง เลือก จาน สี ภาพ ความ ความ ลึก ของ สี วิธี การ ให้ เรียบ โดย ให้ ให้ คุณภาพ ที่ เรียบ ถูก ให้ เลือก Web Palette

  5.Ither รายการ Dither เลือก Diffusion ither ที่ กล่าว มา แล้ว แล้ว ตัว เลือก ที่ มาก

  6. ซ์ สวิตช์ การ จับ คู่ คู่ สี ให้ อยู่ ใน ใน ตำแหน่ง ตำแหน่ง ที่ ดี ที่สุด และ เลือก เลือก เช็ค บ็ อก ซ์ Preserve Colors

  7. คลิก OK

  ทำ ซ้ำ ขั้น ตอน ที่ 3 ถึง 8 ซ้ำ กับ ภาพ เฉพาะ เฉพาะ ใน ขั้น ตอน ที่ 4 เลือก Adaptive Palette เปรียบเทียบ ภาพ ดัชนี ที่ จัด ทำ ดัชนี ไว้ (เพื่อ ให้ เห็น ได้ ชัดเจน และ ซูม เข้า ใน เอกสาร)

  9. ต้อง สงสัย เลย ว่า จาน สี ที่ เหมาะ เหมาะ จะ ให้ ผลลัพธ์ ที่ ดี ขึ้น โดย เฉพาะ จะ มี มี ผล กับ ภาพ ที่ มี เฉด สี หลาย สี เนื่องจาก จาน เว็บ มี สี หลาย สี แต่ มี เฉด สี น้อย ตรวจ สอบ นี้ โดย ด้วย คำ สั่ง Color Table ... ของ รายการ โหมด เดียวกัน ใน เมนู ภาพ

  10. ปิดทั้งสองภาพโดยไม่บันทึก

  นี้ ใช้ ภาพ ที่ จัด ทำ ดัชนี ดัชนี โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ยิ่ง เพื่อ แสดง ข้อมูล และ ภาพ วาด วาด ที่ เป็น ต้นฉบับ ใน กรณี นี้ นี้ สี คุณ คุณ คุณฟุ่มเฟือย สี ใน ภาพ การ จัด ทำ ดัชนี และ รอบ ไป ไป ยัง ที่ ใกล้ ที่สุด ของ อำนาจ ที่ สอง: 2, 4, 8, 16, 32, 64,128 เล็ก จำนวน สี ที่ สามารถ สร้าง สร้าง ไฟล์ ภาพ ของ ขนาด ขนาด ที่ เล็ก กว่า

  คำอธิบายของภาพโดยรวมจะประกอบด้วยคำอธิบายสีขององค์ประกอบทั้งหมด (จุด) นี่เป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการอธิบายภาพทั้งหมด อย่างไรก็ตามงานที่นี่คือการสร้างคำอธิบายที่มีขนาดกะทัดรัดเพื่อช่วยประหยัดหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บ ปัจจุบันมีการใช้วิธีการต่างๆเพื่อสร้างคำอธิบายที่กระชับ ให้เราอาศัยอยู่ในที่เดียวเรียกว่าสีที่ทำดัชนี  (ดัชนีสี)

  ทาง ปฏิบัติ ภาพ มัก ไม่มี สี สี ทั้งหมด ที่ มอง เห็น เห็น ได้ จาก สายตา แต่ มี เพียง ส่วน ย่อย เล็ก ๆ เท่านั้น เท่านั้น ตัวอย่าง เช่น โปสเตอร์ มัก จะ วาด ด้วย สี ไม่ เกิน สิบ สี ทั้งหมด ภาพ เรา แยก สี ทั้งหมด เช่น ภาพ เรา แยก ชั้น กัน สามารถ นำ มา ประกอบ กับ ชั้น เดียวกัน แต่ แต่ แตก ต่าง กัน อย่าง มี นัย สำคัญ ความ สมบูรณ์ ของ ทุก ชั้น เรียน ดัง กล่าว เป็น รูป แบบ สี ของ ภาพ ที่ กำหนด องค์ประกอบ จาน สี (คลาส สี) สามารถ ทำ หมายเลข ได้ หรือ หรือ อีก นัย หนึ่ง คือ การ จัด ทำ ดัชนี ต่อ ไป เรา จะ จะ สร้าง ตาราง ซึ่ง แต่ละ ดัชนี เช่น เช่น GB สี จาก จาน เช่น (เช่น RGB-code) นั้น คำ ภาพ เช่น มี ตาราง นี้ ลำดับ ของ ดัชนี ที่ สอดคล้อง กับ แต่ละ จุด ของ ของ ภาพ หาก องค์ประกอบ จาน สี มี ขนาด เล็ก กว่า สี เดิม จาก นั้น ใน คำ อธิบาย นี้ ข้อมูล กราฟิก ต้นฉบับ จะ หาย ไปองค์ประกอบ ของ จาน สี เหมือนกับ สี ดั้งเดิม คำ อธิบาย จะ จะ โอน ข้อมูล กราฟิก ต้นฉบับ ได้ อย่าง ถูก ต้อง

  ในทางปฏิบัติจานสีที่มี 256 สีใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ละสีจะแสดงเป็นไบต์หรือแปดบิต) บางครั้งใช้สีจานสี 16 สี (4 บิต) บ่อยครั้งที่การแสดงสี 16 บิตเรียกว่าสีสูง. จาน สี ของ มัน มี 2 16 = 65 536 สี โดย โดย พื้นฐาน แล้ว จะ มี การ จัด ทำ ทำ ดัชนี สี RGB สี ที่ จัด จัด ทำ ดัชนี จะ ใช้ ใน ไฟล์ กราฟิก ของ รูป แบบ IF นิยม---

  ใน โหมด โหมด ต้นฉบับ โหมด ต้อง ต้อง แสดง ผล ผล ใน โหมด GB RGB ใน สามารถ แปลง เป็น ระบบ สี ที่ ทำ ทำ ดัชนี ไว้ ควร ว่า หลังจาก ใน hotos hotos hotos ใหญ่ ใน ใน hotos hotos นี้ ใน ใน hotos hotos ใน ใน hotos ก่อน อื่น ให้ ย้าย ไป ที่ โหมด RGB(ภาพ \ u003e โหมด \ u003e RGB) (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e RGB) หลังจาก แก้ไข แล้ว คุณ สามารถ กลับ สู่ โหมด สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ได้

  ทีมภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e การ จัด ทำ ดัชนี) จะ เปิด หน้าต่าง ที่ คุณ สามารถ ระบุ ตัว เลือก สำหรับ แสดง ภาพ ใน โหมด สี ที่ จัด ทำ ดัชนี

  รายการแบบหล่นลงจานสี (Palette) ให้ คุณ สามารถ เลือก จาน สี พร้อม ใช้ ใช้ งาน หรือ วิธี กร คำนวณ สี เพื่อ สร้าง จาน ตาม ข้อมูล ที่ มี มี อยู่ ใน รูปภาพ ตัว เลือก ต่อ ไป นี้ เป็น ไป ได้

  มะเดื่อ 28. หน้าต่างสำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์การแปลงด้วยสีที่จัดทำดัชนี

  • แน่นอน(ที่ถูกต้อง) หากรูปภาพต้นฉบับมีสีน้อยกว่า 256 ค่านี้จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับภาพที่มีความคมชัดและขาวดำสูง
  • ระบบ (System) สอง สอง มัก เลือก เลือก สำหรับ พารามิเตอร์ นี้ ใช้ ใช้ สำหรับ ระบบ ปฏิบัติการ Windows และ Mac OS ใช้ เมื่อ สร้าง รูป แบบ พื้น หลัง
  • เว็บ. 6 รา ว์ เซอร์ ของ เว็บเพจ มี จาน สี 6 216 สี ของ ตัว เอง เมื่อ ภาพ ถูก ส่ง ออก ไป ยัง จอภาพ ที่ เป็น ค่า ไว้ เพื่อ แสดง ผล เป็น สี สี เป็น
  • เหมือนกัน  (สากล) จานสีนี้แสดงการกระจายสีสเปกตรัมแบบสม่ำเสมอ
  • ปรับได้ (Adaptive) สำหรับ ที่ ใช้ บ่อย ที่สุด จะ ถูก เลือก ใน ใน จาน สี มี พารามิเตอร์ สอง ตัว สำหรับ:ในประเทศ  (ท้องถิ่น) และเจ้านาย  (ปริญญาโท) ตัวเลือกในประเทศ  ช่วยให้คุณพิจารณาสีเฉพาะในรูปปัจจุบันและเจ้านาย  - ในหลายรูป เมื่อใช้ตัวเลือกในประเทศ  คุณสามารถเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพได้เพื่อให้ในระหว่างการสร้างจานสีควรเลือกสีของส่วนนี้ พารามิเตอร์ปรับได้  ใช้บ่อยกว่าคนอื่น ๆ
  • การรับรู้  (อ่อนไหว) และSelective  (เลือก) มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของพารามิเตอร์ปรับได้ การรับรู้  มักใช้สำหรับภาพถ่ายเมื่อความถูกต้องของการส่งมีความสำคัญมากกว่าจำนวนสีSelective  เหมาะสำหรับภาพที่สว่างและชัดเจน เช่นเดียวกับกรณีของพารามิเตอร์ปรับได้, ตัวเลือกการรับรู้  และSelective  มีสองตัวเลือก -ในประเทศ  (ท้องถิ่น) และเจ้านาย  (ปริญญาโท)
  • ประเพณี (ตรวจ สอบ) ช่วย ให้ คุณ สามารถ โหลด จาน สี จาก ไฟล์ ที่ มี นามสกุล. active และ บันทึก ลง ใน ไฟล์ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ เครื่องมือ เดียวกัน สำหรับ ภาพ ที่ มี การ การ จัด ทำ ดัชนี จะ ถูก เรียก ใช้ โดย ใช้ คำ สั่งlmage \ u003e โหมด \ u003e ตาราง สี (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e Palette)
  • ก่อน  (ก่อนหน้า) การตั้งค่าสวิตช์นี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้จานสีสุดท้ายที่สร้างขึ้นโดยใช้คำสั่งนี้ภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี (Image \ u003e Mode \ u003e Indexed) มัก ใช้ ใน กรณี ที่ สร้าง ภาพ ความ คม ชัด สูง หลาย ภาพ ที่ ควร มี ลักษณะ เหมือน กัน ใน สีนี้ จะ ใช้ได้ ถ้า คุณ ใช้ คำ สั่ง อย่าง น้อย หนึ่ง ครั้ง ครั้ง ใน เซสชัน ปัจจุบันภาพ \ u003e โหมด \ u003e สี ที่ จัด ทำ ดัชนี (Image \ u003e Mode \ u003e Indexed)

  สนามสี  (สี) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวน (จาก 2 ถึง 256) ของสีในจานสี จำนวนนี้จะเล็กลงไฟล์จะมีขนาดเล็กลง ถ้าช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกไว้ดูตัวอย่าง(ดูตัวอย่าง) คุณสามารถสังเกตดูได้ว่าสีของจานสีที่เลือกมีผลต่อคุณภาพของภาพอย่างไร ลองเลือกค่าที่เล็กที่สุดที่คุณภาพของภาพเหมาะสมกับคุณ

  รายการแบบหล่นลงถูกบังคับ  (ไม่เป็นธรรมชาติ) ช่วยให้คุณสามารถล็อคสีบางอย่างเพื่อให้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจัดทำดัชนี คุณสามารถเลือกค่าต่อไปนี้จากรายการแบบเลื่อนลง:

  • ขาวดำ  (ดำและขาว) บันทึกภาพขาว - ดำในภาพต้นฉบับ
  • พรรค  (ภาพรวม) ประหยัด 8 สี: ขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, น้ำเงิน, แดงเข้ม, เหลืองและดำ
  • เว็บ. บันทึก 216 สี ของ Web Palette
  • กำหนด เอง (Check). ช่วยให้คุณระบุสีที่จะบันทึก หากคุณเลือกตัวเลือกนี้สีบังคับ  (บังคับสี) ซึ่งคุณสามารถดูรูปแบบสำหรับแต่ละสีที่ถูกบล็อก หากต้องการเพิ่มตัวอย่างใหม่คลิกที่เซลล์ว่างและเลือกสีในหน้าต่างที่เปิดขึ้นตัวเลือกสี  (ตัวเลือกสี) หากต้องการปลดล็อกสีให้คลิกที่ตัวอย่างโดยกดปุ่มCTRL.
  • ไม่มีเลย  (ไม่มี) ไม่มีสีใดที่ถูกบล็อก

  ธงความโปร่งใส  (ความโปร่งใส) ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่โปร่งใส

  รายการแบบหล่นลงMatte (Dullness) เพื่อ เลือก สี ของ สี ของ พิกเซล กึ่ง กึ่ง โปร่งใส ของ ภาพ พารามิเตอร์ นี้ ใช้ ร่วม กับ พารามิเตอร์ความโปร่งใส  (โปร่งใส); หากภาพไม่ได้มีพื้นที่โปร่งใสให้ใช้พารามิเตอร์Matte  ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกไว้ความโปร่งใส  ตั้งค่ารายการMatte  ช่วยให้คุณระบุสีของพิกเซลกึ่งโปร่งใสของภาพ ถ้าช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกไว้ความโปร่งใส  ลบแล้วเลือกในรายการMatte จะ เติม พิกเซล ทั้ง โปร่งแสง โปร่งแสง และ โปร่งใส Design Web Design ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ รายการMatte  เลือกสีที่ตรงกับสีพื้นหลังของเว็บเพจ

  อธิบาย ของ ภาพ โดย รวม จะ ประกอบด้วย ประกอบด้วย คำ อธิบาย สี สี ของ องค์ประกอบ ทั้งหมด (จุด) นี่ เป็น วิธี ที่ ง่าย และ ชัดเจน ใน การ การ อธิบาย ภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ ที่ นี่ คือ สร้าง สร้าง คำ อธิบาย ที่ ที่ มี ขนาด กะทัดรัด ช่วย ประหยัด หน่วย ที่ จำเป็น สำหรับ การ จัด เก็บ ปัจจุบัน มี การ การ ใช้ วิธี การ ต่างๆ เพื่อ สร้าง คำ อธิบาย ที่ กระชับ ลอง หยุด กัน ตอน นี้ ที่ เดียว เท่านั้น เ รี ย กว่า Indexed Color (indexed color)

  ทาง ปฏิบัติ ภาพ มัก ไม่มี สี ทั้งหมด ที่ มอง เห็น เห็น ได้ จาก สายตา แต่ มี เพียง ส่วน ย่อย เล็ก ๆตัวอย่าง เช่น โปสเตอร์ มัก จะ วาด วาด ด้วย สี ไม่ เกิน เกิน สิบ สี จินตนาการ ภาพ เรา แยก สี ทั้งหมด ออก ไป ใน ใน หลาย ชั้น ตัวอย่าง เช่น สี ที่ ใกล้ สมบูรณ์ กัน สามารถ นำ มา แตก กับ ชั้น เดียวกัน แต่ แตก ความ กับ ชั้น เดียวกัน นัย เรียน ดัง กล่าว เป็น รูป แบบ สี ของ ภาพ ที่ ที่ กำหนด องค์ประกอบ ของ จาน สี (คลาส สี) สามารถ ทำ หมายเลข ได้ หรือ อีก นัย หนึ่ง คือ การ จัด ทำ ดัชนี ต่อ ไป เรา จะ สร ง ตาราง ซึ่ง แต่ละ ดัชนี เกี่ยวข้อง กับ สี สี จาก จาน สี (เช่น RGB-code) นั้น คำ อธิบาย ภาพ ควร มี ตาราง นี้ และ ลำดับ ของ ดัชนี สอดคล้อง กับ แต่ละ ของ องค์ประกอบ จาน สี มี คำ อธิบาย นี้ ข้อมูล กราฟิก ต้นฉบับ จะ หาย ไป ไป หาก องค์ประกอบ ของ จาน สี เหมือนกับ สี ดั้งเดิม คำ อธิบาย จะ โอน ข้อมูล กราฟิก ต้นฉบับ ได้ อย่าง ถูก ต้อง

  ใน ทาง ปฏิบัติ จาน สี ที่ มี 256สี ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย แต่ละ สี จะ แสดง เป็น ไบต์ ไบต์ หรือ แปด บิต) บาง ครั้ง ใช้ สี จาน สี 16 สี (4 บิต) บ่อย ครั้ง ที่ มี การนำ เสนอ การ แสดง สี 16 บิต ที่ เรียก ว่า 16 16 จาน สี ของ มัน มี 2 16 = 65 536 แบบ โดย พื้นฐาน แล้ว แล้ว จะ มี การ จัด ทำ ทำ ดัชนี สี RGB ใน ที่ จัด ทำ ดัชนี จะ ใช้ ใน ไฟล์ ไฟล์ กราฟิก ของ รูป แบบ แบบ IF------

  ใน โหมด โหมด ต้นฉบับ โหมด ต้อง ต้อง แสดง ผล ผล ใน โหมด GB RGB ใน สามารถ แปลง เป็น ระบบ สี ที่ ทำ ทำ ดัชนี ไว้ ควร ว่า หลังจาก ใน hotos hotos hotos ใหญ่ ใน ใน hotos โหมด อื่น ให้ ย้าย ไป ที่ โหมด RGB (Image \ u003e Mode \ u003e RGB) (Image \ u003e Mode \ u003e RGB) หลังจาก แก้ไข แล้ว คุณ สามารถ กลับ สู่ โหมด สี ที่ จัด ทำ ดัชนี ได้

  สั่ง สั่ง Image \ u003e Mode \ u003e Indexed Color จะ เปิด หน้าต่าง ที่ คุณ สามารถ ระบุ ตัว เลือก การ แสดง รูปภาพ ใน โหมด สี ที่ จัด ทำ ดัชนี

  รายการ แบบ เลื่อน ลง Palette ช่วย ให้ คุณ สามารถจาน สี ที่ พร้อม ใช้ งาน แล้ว หรือ วิธี วิธี การ คำนวณ สี เพื่อ สร้าง จาน สี ตาม มุม มอง ที่ มี อยู่ ใน รูปภาพ ตัว เลือก ต่อ ไป นี้ เป็น ไป ได้

  มะเดื่อ 28. หน้าต่างสำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์การแปลงด้วยสีที่จัดทำดัชนี

  ถูกต้อง (ถูกต้อง) หากรูปภาพต้นฉบับมีสีน้อยกว่า 256 ค่านี้จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับภาพที่มีความคมชัดและขาวดำสูง

  System (System) Windows และ สอง ตัว เลือก สำหรับ พารามิเตอร์ นี้ นี้ ใช้ สำหรับ ระบบ ปฏิบัติการ Windows และ Mac OS ใช้ เมื่อ สร้าง รูป แบบ พื้น หลัง

  สี เบ รา ว์ เซอร์ ของ เว็บเพจ มี มี สี 6 216 เป็น ของ ตัว เอง เมื่อ ภาพ ถูก ส่ง ออก ไป ยัง จอภาพ เป็น กำหนด ค่า ไว้ เพื่อ แสดง แสดง เป็น สี สี สี ทั้งหมด ให้ Pale Web Palette อัตโนมัติ

  Uniform (Universal) จาน สี นี้ แสดง การ กระจาย สี สเปกตรัม สเปกตรัม แบบ สม่ำเสมอ

  การ ปรับ ตัว (Adaptive) และ ที่ ใช้ บ่อย ที่สุด จะ ถูก ถูก เลือก ใน จาน สี สี มี สอง ตัว เลือก สำหรับ พารามิเตอร์ พารามิเตอร์ นี้ ได้แก่ Local และ Master ตัว เลือก - - - และ และ เลือก Local สร้าง สามารถ เลือก พื้นที่ บาง บาง ส่วน ของ ภาพ เพื่อ เพื่อ ที่ ว่า เมื่อ เมื่อ คุณ สร้าง Palette ต้องการ สี ของ พื้นที่ นี้ พารามิเตอร์ ap Adaptive ใช้ บ่อย กว่า ที่ อื่น ๆ

  ของ รับ ของ และ การ คัดเลือก คัดเลือก ตัวแปร บาง อย่าง ของ ของ Adaptive parameter รับ รับ รู้ มัก ใช้ สำหรับ การ การ ถ่าย ภาพ เมื่อ ความ ถูก ถูก ต้อง ของ ap พารามิเตอร์ ap tive tive ual ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap และ Selective มี สอง ทาง เลือก ได้แก่ Local และ Master

  กำหนด เอง (ตาม ลำดับ) ช่วย ให้ คุณ สามารถ โหลด โหลด จาน สี จาก ไฟล์ ที่ มี นามสกุล เป็น ส่วน ส่วน ขยาย และ บันทึก ลง ใน ไฟล์ เครื่องมือ u 00 ทำ ภาพ ที่ ได้ ด้วย สำหรับ mage mage u Mode Mode e ดัชนี mage mage u Mode Mode Mode ทำ ดัชนี mage u Mode ด้วย สั่ง mage mage u Mode Color Table (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e Palette)

  Previous หน้า (Previous) สั่ง ตั้ง ค่า สวิตช์ นี้ จะ ช่วย ให้ ให้ คุณ สามารถ ใช้ จาน สี สุดท้าย สุดท้าย ที่ สร้าง ด้วย คำ สั่ง Image \ u003e Indexed Color Mode (Mode Image Indexed Mode) มัก ใช้ ใน Color สร้าง ภาพ ความ คม สูง หลาย ภาพ ที่ ควร มี ลักษณะ ลักษณะ เหมือน กัน ใน ใน สี ตัว เลือก นี้ จะ ใช้ได้ ถ้า คุณ คุณ อย่าง น้อย หนึ่ง ครั้ง ใน เซสชัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน คำ สั่ง Image \ u003e Indexed Color Mode (Image \ u003e Mode \ u003e Indexed)

  ฟิลด์ Colors (สี) ช่วย ให้ คุณ สามารถ กำหนด สี (จาก 2 ถึง 256) เครื่องหมาย จาน สี ได้ จำนวน นี้ จะ เล็ก ลง ลง ไฟล์ จะ มี ขนาด เล็ก ลง เครื่องหมาย เลือก เครื่องหมาย เครื่องหมาย มี ผล ต่อ คุณภาพ ของ ภาพ หรือ ไม่ ลอง เลือก เลือก ค่า ที่ เล็ก ที่สุด ที่ คุณภาพ ของ ภาพ เหมาะสม กับ คุณ

  รายการแบบหล่นลงที่บังคับ (ไม่เป็นธรรมชาติ) ช่วยให้คุณสามารถล็อคสีบางอย่างเพื่อให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจัดทำดัชนี คุณสามารถเลือกค่าต่อไปนี้จากรายการแบบเลื่อนลง:
  ขาวดำ บันทึกภาพขาว - ดำในภาพต้นฉบับ

  พรรค (ภาพรวม) ประหยัด 8 สี: ขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, น้ำเงิน, แดงเข้ม, เหลืองและดำ

  เว็บ บันทึก 216 สี ของ Web Palette

  หน้าต่าง กำหนด เอง (ตาม ลำดับ) ช่วย ให้ คุณ ระบุ สี สี ที่ จะ บันทึก เมื่อ คุณ เลือก เลือก ตัว เลือก นี้ หน้าต่าง Forced Colors เปิด ขึ้น ขึ้น ซึ่ง คุณ ดู ตัวอย่าง สำหรับ แต่ละ สี ที่ ล็อค ได้ หาก ต้องการ เพิ่ม ล็อค ใหม่ ให้ คลิก ที่ เซลล์ ว่าง และ และ เลือก ใน หน้าต่าง ตัว เลือก สี ที่ เปิด อยู่ หาก ต้องการ ต้องการ ปลด ล็อก สี ให้ คลิก ที่ ตัวอย่าง โดย กด ปุ่ม.

  ไม่มี (ไม่มี) ไม่มีสีใดที่ถูกบล็อก

  ช่องทำเครื่องหมายความโปร่งใสช่วยให้คุณสามารถบันทึกพื้นที่โปร่งใสได้
  Te แบบ หล่น ลง แบบ แบบ ใช้ เพื่อ เลือก สี สี ของ การ ทำ สี ของ พิกเซล กึ่ง โปร่งใส ของ รูปภาพ พารามิเตอร์ นี้ ใช้ ใช้ ร่วม กับ พารามิเตอร์ ความ โปร่งใส หาก ภาพ ไม่ ได้ มี พื้นที่ โปร่งใส พารามิเตอร์ Matteรายการ ใช้ งาน ไม่ ได้ หาก เลือก ช่อง ช่อง ทำ เครื่องหมาย ความ ความ โปร่งใส รายการ Matte ช่วย ให้ คุณ คุณ ระบุ สี ของ พิกเซล กึ่ง กึ่ง โปร่งใส ใน ภาพ หาก ช่อง ทำ เครื่องหมาย ความ โปร่งใส ถูก te สี ที่ เลือก ใน รายการ te te พิกเซล โปร่งแสง และ โปร่งใส ใน--ใน ใน รายการ design รายการ ใช้ รายการ Matte เลือก สี ที่ ตรง กับ สี พื้น พื้น หลัง ของ เว็บเพจ
  แบบ หล่น ลง Dither ither ให้ คุณ สามารถ ระบุ วิธี วิธี ส่ง สี เพื่อ ปรับปรุง คุณภาพ ของ ภาพ ที่ มี สี จำนวน ต่อ ไป นี้ ได้ ได้:

  ไม่มี (ไม่มี) st สี ของ ภาพ แต่ละ แต่ละ พิกเซล จะ ปรากฏ ปรากฏ st palestine color palette st อาจ นำ ไป สู่ การ เปลี่ยน สี ทันที ทันที
  การแพร่กระจาย (แพร่) สร้างผลกระทบจากสีธรรมชาติ
  รูป แบบ (รูป แบบ) ใช้ได้ กับ Mac OS (ระบบ) เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ แนะนำ ให้ ใช้ ค่า นี้
  เสียง รบกวน (Noise) พิกเซล ถูก ซ้อน ทับ เหนือ ภาพ ทั้งหมด

  จำนวน เงิน ช่วย ให้ สามารถ ตั้ง ค่า ค่า ระดับ การ ประมวล ประมวล รายการ รายการ ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither ither

  Serve ทำ เครื่องหมาย serve serve serve serve act act act act เลือก สามารถ สามารถ สามารถ รวม รวม เลือก แน่นอน ของ ภาพ ภาพ ต้นฉบับ ลง ใน จาน จาน สี ได้ ตัว ither ither นี้ จะ รายการ ither ither ither ither หาก ither ither ตรง กับ สี ของ จาน ปัจจุบัน

  สามารถ แก้ไข สี ใน ภาพ ที่ มี มี การ จัด ทำ ดัชนี ได้ คุณ คุณ สามารถ ทาสี พิกเซล ทั้งหมด ใน ภาพ ที่ มี สี เดียวกัน ใน สี เช่น สั่ง สั่ง Image u u ต้อง แก้ไข แก้ไข จาน (ภาพ \ u003e โหมด \ u003e Palette) หน้าต่าง Color Table จะ ปรากฏ ขึ้น

  *

  มะเดื่อ 29. ตารางสีหน้าต่างสำหรับแก้ไขสีที่จัดทำดัชนี

  หากต้องการเปลี่ยนสีในตารางสีให้คลิกที่ หน้าต่างตัวเลือกสีจะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกสีที่ต้องการได้
  หน้าต่าง Color Table โหลด ให้ คุณ สามารถ โหลด / บันทึก จาน สี จาก ไฟล์ / ใน ไฟล์ ที่ มี นามสกุล. นี้ ยัง ช่วย ให้ คุณ สามารถ เลือก จาน สี ที่ ที่ กำหนด ไว้ ล่วงหน้า ใน รายการ แบบ เลื่อน ลง ตาราง

  Ed pper ed ed คุณ สามารถ สร้าง สร้าง พิกเซล ที่ มี มี สี เป็น สี โปร่งใส ได้ เมื่อ เมื่อ ต้องการ ทำ เช่น นี้ ให้ คลิก แรก ที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส กับ ภาพ ปิ เปต และ จากภาพ ทุก พิกเซล ที่ มี สี ใน สี นี้ นี้ จะ โปร่งใส ส่วน ที่ โปร่งใส ของ ภาพ จะ นำนำ


  มะเดื่อ 30.

Related news

RGB Photoshop image, picture, imagery


RGB Photoshop 90


RGB Photoshop 32


RGB Photoshop 25


RGB Photoshop 65


RGB Photoshop 2


RGB Photoshop 10


RGB Photoshop 10


RGB Photoshop 42